Home Documentaire Zembla over seksueel misbruik in Australische instellingen

Documentaire Zembla over seksueel misbruik in Australische instellingen

26/10/2017

Gisteravond, woensdag 25 oktober, zond Zembla een documentaire uit over seksueel misbruik in Australische instellingen. Zuidwester vindt, samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) de situatie zoals die in de documentaire van Zembla naar voren komt, diep verontrustend.

Beschermen is onze taak
Mensen met een fysieke en verstandelijke beperking behoren tot de meest kwetsbare mensen in Nederland. Vaak zijn zij niet goed in staat om hulp te vragen als zij pijn lijden of worden misbruikt. Wij vinden het dan ook onze taak en de taak van al onze medewerkers om het welzijn en de lichamelijke integriteit van onze cliënten te beschermen. Zo hebben we een concreet beleid ‘Seksuele Gezondheid’ waarin richtlijnen en omgangsvormen staan ten aanzien van seksualiteit. Bij (vermoeden van) grensoverschrijding moet het protocol gevolgd worden, met als doel het veiligstellen van het vermoedelijke slachtoffer.

Commissie seksualiteit
Daarnaast hebben we een commissie seksualiteit die zich met name bezighoudt om het onderwerp seksualiteit onder de aandacht te brengen en houden, medewerkers beter toe te rusten om met vragen rondom seksualiteit om te gaan en cliënten beter voor te lichten. Dit alles met als doel het creëren van een open klimaat waarin seksualiteit bespreekbaar is, waarin een positieve houding is ten aanzien van seksualiteit en cliënten zich vrij voelen om zowel gewenste als ongewenste seksuele ervaringen aan te geven.

Handleiding gehandicaptenorganisaties
In 2011 is er door de Commissie Samson landelijk onderzoek gedaan naar misbruik in de gehandicaptensector. Met behulp van deze informatie is er door de VGN een handleiding opgesteld die door alle aangesloten gehandicaptenorganisaties wordt onderschreven. Deze is recent, in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de zedenpolitie en het Openbaar Ministerie herzien. Zuidwester onderschrijft deze handleiding. In de handleiding staat onder andere omschreven dat:

  • Gehandicaptenorganisaties altijd melding doen bij de IGJ en bij een ernstig vermoeden ook bij de zedenpolitie;
  • Gehandicaptenorganisaties beschikken over speciaal opgeleide medewerkers om slachtoffers te begeleiden;
  • Als dader en slachtoffer beiden cliënt zijn worden zij direct uit elkaar, uit de woning of zo nodig van de locatie gehaald;
  • De familie van het slachtoffer wordt onmiddellijk geïnformeerd en betrokken bij de (na)zorg;
  • Voor het slachtoffer wordt nazorg en medische en psychische zorg gegarandeerd. Dat geldt ook voor de dader als deze een cliënt is met bijvoorbeeld verstandelijke beperkingen. Als de dader een medewerker is volgen vanzelfsprekend aangifte en arbeidsrechtelijke maatregelen.


Onderzoek in opdracht van de overheid
De grote zorg is nog steeds dat het probleem van seksueel misbruik onzichtbaar blijft, omdat de mensen met een beperking zich vaak moeilijk kunnen uitdrukken of niet weten hoe zij om hulp moeten vragen. Daarom doet een andere commissie (Commissie De Winter) op dit moment in opdracht van de overheid onderzoek naar misbruik en geweld bij mensen met een verstandelijke beperking. Uiteraard nemen wij elk advies van Commissie De Winter en andere experts die ons kunnen helpen om de bescherming en de weerbaarheid van onze cliënten nog meer te verbeteren graag over.

Heeft u vragen?
We kunnen ons voorstellen dat u na het zien van de heftige documentaire van Zembla met vragen zit. Wilt u als familie, verwant of cliënt met iemand van Zuidwester praten hierover? Neem dan contact op met de regiomanager. Bel 0187-898888 en vraag naar de regiomanager van de betreffende regio. U kunt zich ook richten tot de cliëntvertrouwenspersonen die werkzaam zijn voor Zuidwester.